CẤP LẠI THƯ GIỚI THIỆU

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP LẠI THƯ GIỚI THIỆU

  1. Thư giới thiệu bị mất
  2. Thư giới thiệu bị hỏng
  3. Công dân Việt Nam thay đổi thông tin cá nhân ghi trên Thư giới thiệu đã được cấp

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THƯ GIỚI THIỆU

  1. Tờ khai đề nghị cấp lại Thư giới thiệu theo Mẫu số 2 ban hành
  2. Thư giới thiệu đã được cấp. Trường hợp Thư giới thiệu bị mất phải có xác nhận cửa cơ quan Công an xã, phường, thị trấn của Việt Nam theo quy định của pháp luật
  3. Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân ghi trên Thư giới thiệu, nộp 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc 01 bản sao được chứng thực từ bản chính các giấy chứng minh việc thay đổi thông tin đó

TRÌNH TỰ CẤP LẠI THƯ GIỚI THIỆU

  1. Công dân Việt Nam nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc môi trường mạng ( nếu đủ điều kiện áp dụng) cho cục quản lý lao động ngoài nước
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp lại thư giới thiệu cho công dân Việt Nam. Trường hợp không cấp lại Thư giới thiệu thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do